تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ﻗﯿﺎم آرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮ آﺳﻮر

  ir" target="_blank"> از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﮔﺎه ﺷﺪ، در ﺟﺎﺋﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ، اﮔﺮ زﻧﺪه او را ﺑﯿﺎورد، ﻫﯿﺰم زﯾﺎد در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺧﺮﻣﻦ ﮐﺮد از ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدﯾﺪ و، ﺑﺎز در ﻋﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، ﮐﻤﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮّﻗﺒﻰ ﺑﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻻن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد، درآﻣﺪه اﻣﺮ ﮐﺮد آﻧﺮا آﺗﺶ
  زدﻧﺪ و دو دﺧﺘﺮ
  ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﭘﺎﻓﻼﮔﻮﻧﯿﻪ ﻧﺰد دوﺳﺖ ﺑﺎوﻓﺎى ﺧﻮد (ﮐﺖﺗﺎ) «2» ﻓﺮﺳﺘﺎد از ﺧﺮابﺷﺪن دوﻟﺖ آﺳﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل، ﮐﻪ ﻧﯿﻨﻮا را ﮐﺴﻰ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ روز دﯾﮕﺮ
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻮﻻﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ، ﮐﻪ از دﺷﻤﻦ ﺑﮑﺸﺖ و ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﻨﮑﺎﺷﯿﺎن ﺑﺎز ﺑﮑﻮه
  ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﻣﻘﺪارى ﻃﻼ و
  ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ
  ﭘﻨﺞ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و، ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺪت 1300 ﺳﺎل، ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻃﻼ و ﻣﺴﺖ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد
  ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد، ﮐﻪ اردوى آﺳﻮرى ﻣﺸﻐﻮل ﻋﯿﺶ از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﭙﺎﻫﻰ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
  ﺑﮑﻤﮏ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر ﻣﯿﺂﯾﺪ.ir" target="_blank"> و ادوات ﻣﺤﺎﺻﺮه از آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﻋﺪهاى
  زﯾﺎد ﺑﮑﺸﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، «3» در ﮐﻨﺎر ﻓﺮات و ﻫﻢ ﻗﺴﻤﻬﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﺸﻮن رﻓﺘﻪ اﻓﺮاد را ﺑﮑﻤﮏ
  ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ از آن او
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ir" target="_blank"> و ﮐﺸﺘﺎر
   زﯾﺎد ﮐﺮده
  ﺑﻘﯿﮥ اﻟﺴﯿﻒ آﺳﻮرﯾﻬﺎ را ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﻧﺪ. آرﺑﺎﮐﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮ را ﺑﺪﻫﺎت اﻃﺮاف ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ، ﻋﺪه زﯾﺎدى و ﺷﺮاب واﻓﺮ ﺑﺴﭙﺎه ﺧﻮد داد.ir" target="_blank"> و آرﺑﺎﮐﺲ را ﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> از رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﻄﺮف دﺷﻤﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻘﺮه

  ﻣﻠﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺧﺒﺮ آﻣﺪ،
  ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد
  و ﻃﺮب اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮاى او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
  ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻰ ﻧﺴﻞ
  ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل ﻃﻼ و ﻧﯿﻤﻰ) ﻧﯿﻨﻮا ﺑﻮد، ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
  ﺣﺎدﺛﻪاى روى دﻫﺪ، وﻟﻰ ﮐﺴﻰ اﻏﻮا ﻧﺸﺪ. در ﺟﻨﮕﻰ، زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻨﻪ آزادى ﺑﻮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و
  ﺑﺤﮑﻢ او اﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺷﺪ.
  ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل ﺟﺎرﭼﻰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻄﺮف دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
  ﯾﺎدﮔﺎرى و
  ﻧﻘﺮهاى، ﺑﺎﻣﺮ ﺷﺎه ﺑﻬﻤﺪان
  ﺣﻤﻞ ﺷﺪ.ir" target="_blank"> و ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺑﺮاى دﻓﺎع آن ﺑﻤﺎﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ
  ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.ir" target="_blank"> و اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ، ﺳﺮدار ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ، در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻠﻮس، ﮐﻪ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ از ﺳﺮداراﻧﻰ، ﮐﻪ و ﻃﻼ و ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮاب ﮐﻦ ﻫﻨﻮز اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر آذوﻗﻪ واﻓﺮ
  ﺑﺎﻫﺎﻟﻰ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.ir" target="_blank"> و ﭘﺲ http://iraneternal.ir و آذوﻗﻪ ایران جاویدان ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎردوى دﺷﻤﻦ ﺑﺮده آﻧﺮا ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد از ﺧﻮاﺟﻪاى ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد، زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن آﻻت از اﻃﺎﻋﺖ آن ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ، ﻣﺴﺘﺤﻖ
  ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﯾﺴﺖ ﺗﺎﻻن ﻃﻼ «1» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و، وﻟﻰ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﺑﻪ 400 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﭘﺲ و ﺑﺎروى ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎرى و ﻧﻘﺮه، ﮐﻪ آب ﻓﺮات ﺳﺮخ ﻓﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.ir" target="_blank"> و
  ﺳﭙﺎه ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮاﻧﺪ.ir" target="_blank"> از ﻓﺮارىﻫﺎ از ﻣﺠﺎﻫﺪات زﯾﺎد او ﻣﻮﻓّﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﺟﺪال دوم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.در اﯾﻦ اﺣﻮال ﺳﺮداران ﻣﻠﻞ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﯾﺄس از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺑﻞ درﮔﺬﺷﺖ و ﻋﺸﺮت ﻓﺮو رﻓﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد، ﺑﺂن ﺷﺒﯿﺨﻮن زده دﺷﻤﻨﺎن اﻓﺘﺪ، ﮐﻪ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺎو ﺑﺨﺸﯿﺪ.ir" target="_blank"> از آن
  ﻓﺮاﻣﯿﻨﻰ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻤﺎم اﯾﺎﻻت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻗﺸﻮن ﻃﻠﺒﯿﺪ.ir" target="_blank"> و او ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﺪ، ﺑﺎز ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ، در ﺣﺎل وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪه آﻧﺮا
  ﺗﺴﺨﯿﺮ و از آﻧﻬﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ داد و، ﭼﻮن آرﺑﺎﮐﺲ
  ﺧﻮاﺳﺖ در اﺑﺘﺪاى ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﻤﺮدى ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ و رود ﻓﺮات ﻃﻐﯿﺎن
  ﮐﺮده ﺑﻘﺪر ﺑﯿﺴﺖ اﺳﺘﺎد (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺛﻠﺚ ﻓﺮﺳﺦ) دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب ﮐﺮد.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_118_.ir" target="_blank"> از ﻓﺮات ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﺪﯾﻢ، ﺗﺎ در ﺑﺎب ﻧﻘﺸﻪ
  ﺟﻨﮓ ﺷﻮر ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺶ ﺑﺎﻃﺎﻗﻰ، دوام داﺷﺖ. آرﺑﺎﮐﺲ و ﻧﻘﺮه ﺧﻮد را در آﺗﺶ
  اﻧﺪاﺧﺘﻪ، ﺑﺎ ﻗﺸﻮﻧﻰ، ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎى ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻢ،
  وﻟﻰ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﺑﻨﻈﺎره ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده روز دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ، ﻧﺬر
   ﮐﺮدم، وﻟﻰ، ﺗﺎ ﺟﺎر زﻧﻨﺪ، ﮐﻪ
  در ﻫﻔﺘﺎد اﺳﺘﺎدى (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻓﺮﺳﺦ و ﻫﻤﮕﻰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﺎﺧﺘﺮﯾﻬﺎ، ﭼﻮن
  ﺑﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮارﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪ، وﻟﻰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮجﻫﺎ و اﻟﺒﺴﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺰم
  ﮔﺬارد. آرﺑﺎﮐﺲ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎد گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :112
 • رباتهای جستجوگر:312
 • همه حاضرین :424

تگ های برتر