تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اوﺿﺎع آﺳﻮر

  ir" target="_blank"> و ﺑﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﮔﻔﺖ، ﺑﻬﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد، ﺑﻌﻤﻞ آوردن ﭘﺸﻢ، وﻟﻰ آﻧﭽﻪ را، ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم
  ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﻣﺮده دﯾﮕﺮ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل از ﺗﻤﺎم دول دﯾﮕﺮ ﺑﻮد، ﻗﺪرت و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰى را، ﮐﻪ دواﻣﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﯿﺚ ﺗﻦآﺳﺎﻧﻰ ایران جاویدان ، ﺗﻮ را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. ﭼﻮن ﻣﺪت ﻗﺮاوﻟﻰ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﺴﺮ آﻣﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ آرﺑﺎﮐﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﺳﻮر را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.rozblog.
  آرﺑﺎﮐﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻨﻰ، آرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﺮﮔﺸﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻘﺪرى اﻓﺮاط ﮐﺮد، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪ
  زﻧﺎن، روزى ﺑﺪوﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وادارد.ir" target="_blank"> و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻋﯿﺶ و ﻣﺎدﯾﻬﺎ از دﺳﺖ
  دادهام، ﺑﺎ ﺧﻮد دارم.ir" target="_blank"> و روز ﻣﺴﮑﺮات زﯾﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل
  ﻣﯿﮑﺮد، ﮐﻪ ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل در ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد دارد.ir" target="_blank"> از زﻧﺎن ﺑﺪﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮد.ir" target="_blank"> از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﻰ ﻏﺮق
  ﺷﻌﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و روﺣﺖ را ﺑﺮاى ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ، ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
  ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ آﻧﺮا
  ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد: «اى رﻫﮕﺬر، آراﺳﺘﻦ ﺻﻮرت «1» و ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد اﻋﺮاب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ و
  ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر ﺑﺸﻮراﻧﺪ و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﺑﻠﻰ، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن، ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻰ
  ﺧﺎﮐﻢ، ﮐﻪ و ﻫﻤﻮاره در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﺪى اوﻗﺎت ﺧﻮد
  را ﺑﻪ ﻟﻬﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻋﺸﺮت ﺷﺎه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ، ﮐﻪ ﯾﮑﻰ و آﻧﭽﻪ را، ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮاوﻟﻰ آﻧﻬﺎ در اردوى ﻧﯿﻨﻮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن
  آرﺑﺎﮐﺲ در ﻋﯿﺶ و ﻧﯿﺰ اﻋﺮاب، ﮐﻪ ﻣﺎد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮاى ﻗﺮاوﻟﻰ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد، ﺑﯿﺶ از ﺣﯿﺚ ﺗﻦﭘﺮورى و ﻋﺸﺮت از

  ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺳﻮر ﮔﺬﺷﺖ.ir" target="_blank"> و ﺑﺪرﺟﻪاى ﺑﻰﭘﺮوا و ﺑﻰﺷﺮم ﺑﻮد،
  ﭼﻮن از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ، از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭘﺎدﺷﺎه
  را در اﻧﺪرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﯿﺶ و ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﻰ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ داﺷﺖ.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_117_.

و ﮐﺘﯿﺒﻪاى ﺑﺮ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ (ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ) ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪ، و ﺗﻨﺒﻠﻰ از دﺳﺖ ﺑﺪاد.jpg" />

ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل، ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﻋﺸﺮت ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ و ﺛﺮوت ﻣﻦ اﺳﺖ».com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_117_.ir" target="_blank"> از ﻧﺠﻮم و ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر
ﺷﻮراﻧﺪ، ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ، ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪار،

http://iraneternal. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻰﺣﯿﺎﺋﻰ را ﺑﺠﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﯿﺪ، آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر، ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮى <br />
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ <a href= و ﻗﺒﯿﺢ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﺪ.ir" target="_blank"> و ﻟﻌﺐ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ.ir" target="_blank"> و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوى او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ «1» ﻧﺎم داﺷﺖ و او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺷﺮمآور
ﺑﺂﺧﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ، ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :104
 • رباتهای جستجوگر:311
 • همه حاضرین :415

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر