جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

رواﯾﺎت ﮐﺘﺰﯾﺎس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد

  http://iraneternal.loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_116_.jpg

  ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻣﻔﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﻟﻮﺣﻪﻫﺎى ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﻏﯿﺮه درﺑﺎره ﻣﺎدﯾﻬﺎ و

  دوﻟﺖ ﻣﺎد، ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ. ﭼﻮن ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
  ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا، اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، از ﮐﻠﯿﺎت آن ﻣﯿﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ،
  دوﻟﺖ ﻣﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﺎ آﺳﻮر و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻰ ﮐﺮد: ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
  ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮔﻢ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﮐﻤﻰ از آن ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪه، زﯾﺮا ﺑﻌﺾ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺮون ﺑﻌﺪ
  ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ را از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮدور- ﺳﻰﺳﻰﻟﻰ اﺳﺖ، ﮐﻪ
  راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد از ﻗﻮل ﮐﺘﺰﯾﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ (ﮐﺘﺎب 2- ﺑﻨﺪ 23).


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 17 بهمن 1393
  منبع
  برچسب ها : راﺟﻊ ,ﮐﺘﺰﯾﺎس ,ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ,
  رواﯾﺎت ﮐﺘﺰﯾﺎس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 10 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر