خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

همدان

  http://iraneternal.loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_100_.jpg

  راﺟﻊ ﺑه ﻬﻤﺪان ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد: اول دﻓﻌﻪاى، ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮده ﺷﺪه، در ﮐﺘﯿﺒﻪ

  ﺗﯿﮕﻼتﭘﺎﻟﺴﺮ اول اﺳﺖ (در ﺣﺪود 1100 ق. م).اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر اﺳﻢ آﻧﺮا اﻣﺪاﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده. در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﮕﻤﺘﺎن
  ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ، وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﻫﻨﮕﻤﺘﺎن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯿﺸﺪه.
  ﻫﺮودوت اﺳﻢ آﻧﺮا آﮔﺒﺎﺗﺎن ﺿﺒﻂ ﮐﺮده. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ق. م ﺻﻌﻮد
  ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻗﺪﯾﻢ، ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ، ﻧﻈﺎﯾﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎى
  روم ﻫﻢ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق. م ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯿﺮود. ﻫﻤﺪان در ﭘﺎى ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ
  واﻗﻊ اﺳﺖ و ﮐﻮه ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا اﺳﺖ.
  ارﺗﻔﺎع آﻧﺮا از ﺳﻄﺢ درﯾﺎى اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻰ 12 ﻫﺰار و از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺷﺶ ﻫﺰار ﭘﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
  اﻟﻮﻧﺪ را در آوﺳﺘﺎ اﺋﻮروﻧﺖ «2» ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻣﺎدى ﮐﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده. ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ اﺳﻢ
  ﮐﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ارنﺗﺲ «3» ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺤﻒ اﺋﻮروﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. راﺟﻊ ﺑﻬﻤﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ،
   ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ارﻣﻨﻰ، و اﺧﯿﺮا راوﻟﯿﻦ ﺳﻦ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ، ﮐﻪ آﮔﺒﺎﺗﺎن ﻫﺮودوت ﻫﻤﺪان ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎد را ﺑﺎﯾﺪ در
  ﺗﺨﺖﺳﻠﯿﻤﺎن اﻣﺮوزى، در 25 ﻓﺮﺳﺨﻰ درﯾﺎﭼﻪ اورﻣﯿﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، وﻟﻰ
  دﻣﺮﮔﺎن، ﮐﻪ ﺣﻔﺮﯾﺎت ﺷﻮش را اداره ﻣﯿﮑﺮد، ﺷﺨﺼﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد،
  ﮐﻪ آﮔﺒﺎﺗﺎن ﻫﺮودوت ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺪان اﻣﺮوزى اﺳﺖ و از ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰﻫﺎى زﻣﯿﻦ و ﺗﭙﻪﻫﺎ، ﺟﺎﻫﺎى
  ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺼﺮ ﻫﻤﺪان را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. دﻣﺮﮔﺎن راﺟﻊ ﺑﻬﻤﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ «1»: «ﻫﻤﺪان در ﭘﺎى
  ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ و در اﺑﺘﺪاى ﺟﻠﮕﻪ ﭘﻬﻨﺎور ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ واﻗﻊ اﺳﺖ. آﺑﻬﺎﺋﻰ، ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد، از
  اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﺮهﭼﺎى روان اﺳﺖ. ﺟﻠﮕﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﯿﻌﻰ آن زﯾﺎد ...

  اﻟﻮﻧﺪ از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺳﺎﺋﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺪا اﺳﺖ، وﻟﻰ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺑﻮاﺳﻄﻪ
  ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﮑﻮهﻫﺎى زاﮔﺮس (ﮐﺮدﺳﺘﺎن) اﺗﺼﺎل ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .... از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ،
  وادى ﻫﻤﺪان واﻗﻊ و در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب آن، رود ﮔﺎﻣﺎﺳﺎب ﺟﺎرى اﺳﺖ. اﯾﻦ دو
  وادى، ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و آﺛﺎر زﯾﺎد از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ دارد. اﻧﺴﺎن ﺣﺲ
  ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮوزى ﻫﻤﺪان اﻧﻌﮑﺎس ﺿﻌﯿﻔﻰ اﺳﺖ از
  ﻣﻮﻗﻌﻰ، ﮐﻪ ﻫﻤﺪان ﻗﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﻧﺘﻬﺎى ﮐﻮهﻫﺎى ﮐﺮدﺳﺘﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
  ﺟﻠﮕﻪ وﺳﯿﻊ اﯾﺮان ﻣﺸﺮف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺑﺘﺪاى راﻫﻰ اﺳﺖ، ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺮان ﻣﯿﺂﯾﺪ.
  ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﻫﻤﺪان را از ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻰﮐﻨﺪ، آب و ﻫﻮاى آن ﺧﻨﮏ و
  ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى آن ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺳﺖ.
  اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺰاﯾﺎﺋﻰ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺪان را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮده».


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 13 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ﻫﻤﺪان ,اﺳﺖ، ,ﺟﻨﻮب ,ﺟﻠﮕﻪ ,ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ,واﻗﻊ ,آﮔﺒﺎﺗﺎن ﻫﺮودوت ,راﺟﻊ ﺑﻬﻤﺪان ,
  همدان

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر