خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

روایات هردوت و برس

  http://s4.picofile.com/file/8164283926/pobbb_97_.jpg

  ﻫﺮودوت ﮔﻮﯾﺪ (ﮐﺘﺎب 1 ﺑﻨﺪ 96) آﺳﻮرىﻫﺎ در آﺳﯿﺎى ﻋﻠﯿﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اولﻣﺮدﻣﻰ، ﮐﻪ ﺳﺮ از اﻃﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ،ﻣﺎدىﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮاى آزادى ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ

  رﺷﺎدتﻫﺎ ﻧﻤﻮده از ﻗﯿﺪ ﺑﻨﺪﮔﻰ رﺳﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﮐﺮده ﺑﺰودى ﺗﻤﺎم
  ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺎره آﺳﯿﺎ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ، وﻟﻰ دﯾﺮى ﻧﮕﺬﺷﺖ، ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﻄﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ (ﻣﻘﺼﻮد
  اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺎدىﻫﺎ اﺳﺖ). در ﺟﺎى دﯾﮕﺮ (ﮐﺘﺎب 1 ﺑﻨﺪ 101) ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻮﯾﺪ، ﻋﺪه ﻃﻮاﺋﻒ
  ﻣﺎدى ﺷﺶ اﺳﺖ: ﺑﻮسﻫﺎ، ﭘﺎرﺗﺎﮐﻨﻬﺎ، ﺳﺘﺮوﺧﺎﺗﻬﺎ، آرىﺳﺎﻧﺖﻫﺎ، ﺑﻮدىﻫﺎ، ﻣﻎﻫﺎ. از ﻓﺤﻮاى ﮐﻼم
  ﻫﺮودوت در ﺑﻨﺪ 96 ﮐﺘﺎب اوﻟﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ، ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﯾﻮﮐﺲ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﺎد، ﻫﺮﯾﮏ از
  ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺎدى زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ
  ﺳﺎل ﺗﺎﺑﻊ آﺳﻮر ﺑﻮدﻧﺪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 754 -1274 ق. م)، ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
  ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ آﺳﻮر ﭘﯿﺶ از 838 ق. م ﻫﻢ ﻣﺎدﯾﻬﺎ را در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ، ﺑﻰاﯾﻨﮑﻪ اﺳﻤﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮده
  ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻰ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎدات ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺳﻮر اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
  ﺑﻤﻠﻞ و ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺎﻧﻨﺪ.ﻓﺮض دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﻞ و آﺳﻮر را
  ﯾﮑﻰ داﻧﺴﺘﻪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺠﺎى دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺑﻞ، آﺳﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ، و ﭼﻮن دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﻞ
  ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﻰ را از ﻓﻼت اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺗﺼﺮّف ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ
  در دوره ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺟﺰو ﻣﺎد ﺑﻮده، ﻫﺮودوت ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺰو ﺗﺴﻠﻂ آﺳﻮر ﻗﻠﻤﺪاد
  ﮐﺮده. ﺑﺮس ﻣﻮرخ ﮐﻠﺪاﻧﻰ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در 2500 ﺳﺎل ق. م ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و
  224 ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ، وﻟﻰ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﻰ از ﻓﻼت اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
  (ﮐﺎﺳﻰﻫﺎ) ﺑﺎﺑﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﻏﺮﺑﻰ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﺒﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮس اﯾﻦ
  ﻣﺮدم را ﻣﺎدى داﻧﺴﺘﻪ، زﯾﺮا در زﻣﺎن ﺑﺮس اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذﮐﺮى، ﮐﻪ ﻣﻮرخ
  ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﮐﺮده، ﻧﺎﺷﻰ از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده.
  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : آﺳﻮر ,ﻣﺎدﯾﻬﺎ ,ﺑﺎﺑﻞ ,ﮐﺘﺎب ,ﻫﺮودوت ,ﻣﻮرخ ,اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ,دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﻞ ,ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺎدى ,ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر ,
  روایات هردوت و برس

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر