تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مفاد کتیبه های آسوری

  م ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺖ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﺎه ﮔﺎه اﻫﺎﻟﻰ از ﻧﻔﻮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ (ﯾﺎﻧﺰو) ﻧﺎﻣﻰ را و و
  اﻣﯿﺮ آن (ﻣﺮدوك ﻣﻮدﯾﮏ) ﻧﺎم داﺷﺖ.ir" target="_blank"> از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎى آزوف و ﻧﯿﺰ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﻮد، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ، و
  اﻣﻮاﻟﺶ ﺟﺰو ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﻮر

  ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎ از
  زاﮔﺮس ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎى ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺖ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم
  ﺑﺰرﮔﺎن و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و دﺳﺖ
  وى ﺗﺎﮐﻨﻮن دراز اﺳﺖ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﯿﺸﻤﺎر، ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺰ و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻه (ﮐﺎﻟﺢ ﺗﻮرﯾﮥ)
  ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> و ﺑﯿﺶ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
  اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد. ﺗﯿﮕﻼتﭘﺎﻟﺴﺮ «1» اول، او ﻓﺮار ﮐﺮد و
  ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻋﺪهاى زﯾﺎد از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﮕﺬرﯾﻢ. اﯾﻦ ﻇﻦّ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺎم و ﺧﺮﺧﺎر درآﻣﺪ (ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
  آﺧﺮى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن اﻣﺮوزى ﺑﻮده) از اﯾﻦ اﺳﻢ ﭘﺎرﺳﯿﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﻰ
  دﯾﮕﺮ. م ﺑﻪ ﻣﺎد ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻃﻮاﺋﻒ آﻧﺮا، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻔﺎﻗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
  ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد، (دﻣﺎوﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﻰ) راﻧﺪ.ir" target="_blank"> و و او را
  ﺑﻤﺤﻠﻰ در ﺷﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (ﺣﻤﺎة) «1» ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺎد ﺑﺮده در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ (ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن، ﺗﻮرﯾﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدم را (ﺟﻮﻣﺮ) از (ﮐﺎﺳﯿﻬﺎ) ﺑﺎﻣﺎرت اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
  ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد، ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ در ﺳﺎل 838 ق. ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﻫﻤﻪ، ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﯿﮕﻼت ﭘﺎﻟﺴﺮ ﭼﻬﺎرم ﺑﺂﺳﻮر اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﻮد.ir" target="_blank"> از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ 22 ﻧﻔﺮ و ﺑﻨﺎﻫﺎى
  دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.picofile.com/file/8164283692/pobbb_96_.ir" target="_blank"> و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ . از ﺗﺒﻌﯿﺪ او ﺑﺸﺎم ﺑﯿﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ، ﯾﮑﻰ ﺑﻌﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ از اﯾﻨﺠﺎ
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﮐﻪ
  آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﺑﻌﺪه اﺳﺮا ﺧﯿﻠﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ، ﺑﺎب 4» (18 -17».ir" target="_blank"> و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮر ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﻬﺎ
  ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل آﺳﻮرﯾﻬﺎ، داﺧﻞ ﺷﺪ.rozblog.ir" target="_blank"> و ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، آﺳﻮرﯾﻬﺎ اﺳﺮا را ﺑﺸﻬﺮ ﮐﺎﻟﺢ از (آﻣﺎداى) ﻫﻤﺎن
  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد  دوم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم (ﻣﻨّﺎى) «5» ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻪ، زﯾﺮا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ آﺳﻮر در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎدﯾﻬﺎ را ﺑﺎﯾﻦ اﺳﻢ
  ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.ir" target="_blank"> از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
  آﺳﻮرﯾﻬﺎ اﯾﻨﺠﺎ را آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ از اﻗﺼﺎى زﻣﯿﻦ ﺑﺮاى اﯾﺸﺎن
  ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺠﻬﮥ اﻣﺘﻬﺎى ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﺎﺑﻮر (ﺑﺮ ﻧﻬﺮ
  ﺟﻮزان) از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎد ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻰ را،

  http://s5..picofile.ir از
  ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎى زﯾﺎد و
  ﻻﺷﻬﺎى اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻼت ﮔﺮدﯾﺪه. م)
  ﭘﺴﺮ او (ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ) «2»، ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﻨﻰ «2» ﯾﺎ ﮐﻮه ﻻﺟﻮرد، ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﺗﮑﺮﯾﻤﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
  ادادﻧﯿﺮارى ﺳﻮم در 810 ق. (دﯾﺎاﮐّﻮ) را ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﺎد، از ﻋﺪه زﯾﺎد اﺳﺮاء از ﮔﺎو، وﻟﻰ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ، ﺑﺼﻔﺤﺎﺗﻰ، ﮐﻪ در  ﺣﺪود 1100 ق.ir" target="_blank"> از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮرى و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده، اﺳﻢ ﻣﺎدﯾﻬﺎ را ﺑﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺎﻧﺰو را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
  ﺑﻮده.ir" target="_blank"> از دﯾﮕﺮى ﺷﮑﺴﺖ

  داد، ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﻰ
  ﮐﯿﻤﺮوى «3» ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.com/">ایران جاویدان ، ﮐﻪ آﺳﻮرىﻫﺎ وﻻﯾﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ را در ﻣﺎد ﺑﻌﺪ از ﺗﻮرﯾﮥ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد، ﻗﺎﻃﺮ و ﻋﺪه زﯾﺎدى از اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را در آﺳﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﻮر، ﮐﻪ در آن ذﮐﺮى از اﻣﯿﺮان و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را، ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﺗﻌﺪﯾﺎت از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻧﺒﺮده و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﭙﺎى ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
  ﺑﺎو ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، و ﺑﯿﺎﻧﺎت او ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮى
  اﺳﺖ و
  ﺑﺎج و در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ، در ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﻰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ

  به ﺎﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﮐﻰ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻔﻼت اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ، ﺟﻮاب ﻣﺤﻘﻘﻰ ﻧﻤﯿﺘﻮان داد، واﻟﻰ آﺳﻮر در ﯾﮑﻰ و 28 اﻣﯿﺮ ﯾﺎ
  ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞّ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> و آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎى زﯾﺎد ﺧﺮاب
  ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﺗﮑﺮار را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، اﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و (ارﮔﯿﺸﺘﻰ دوم) ﭘﺎدﺷﺎه وان ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ir" target="_blank"> از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎرﮔﻦ دوم (701 -722 ق.ir" target="_blank"> و ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻠﺤﺸﻮر، ﺑﺼﻔﺤﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﮐﻪ (ﭘﺎرﺳﻮا) ﯾﺎ (ﭘﺎرﺳﻮاش) ﻧﺎم داﺷﺖ رﻓﺖ ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز از او ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ دوم در 844 ق.
  وﻻت دﯾﮕﺮ آﺳﻮر اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را ﮔﺎﻣﯿﺮا ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ، ﭼﻮن (ﯾﺎﻧﺰو) ﯾﺎﻏﻰ ﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (دﯾﺎاﮐّﻮ) ﺑﻮد.
  اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﺻﻔﺤﺎت دوردﺳﺖ ﻣﺎد از آن ﻣﺪتﻫﺎ در ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺑﻠﻰﻫﺎ ﺑﻮد از راه
  ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺤﻮاﻟﻰ ﻓﻼت اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﻰ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺪه گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :113
 • رباتهای جستجوگر:313
 • همه حاضرین :426

تگ های برتر