جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

ماد ها

  http://s5.picofile.com/file/8164282492/pobbb_95_.jpg

  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق. م دوﻟﺖ ﻣﺎد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﻮﺋﯿﻢ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، زﯾﺮا اﭘﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮى «1» آﻧﻬﺎ را ﺗﻮراﻧﻰ آﻟﺘﺎﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ، وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و اﺷﺘﺒﺎه او از اﯾﻨﺮاه ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن دارﯾﻮش اول ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و، ﭼﻮن از ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻠﺘﺼﻖ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﻮراﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ، وﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن، زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدى و ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻘﯿﺪه اﭘﺮ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﺴﻰ در آرﯾﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪاى از آرﯾﺎﻧﻬﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻫﺮودوت ﻧﯿﺰ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را آرﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ). راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ و دوﻟﺖ ﻣﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﺣﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ از دوﻟﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﻏﯿﺮه و ﻧﯿﺰ از ﺗﻮرﯾﮥ، ﮐﺘﺐ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﻰ ﭼﻮن ﻋﺠﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻃّﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﺗﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﺮﯾﺎت در اﻣﮑﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﻃّﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 15 بهمن 1393
  منبع
  برچسب ها : ﻣﺎدﯾﻬﺎ ,زﺑﺎن ,اﺳﺖ، ,ﻧﺴﺨﻪ ,ﮐﺮد، ,زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ ,
  ماد ها

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 10 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر