تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ماد ها

  ir" target="_blank"> از آرﯾﺎﻧﻬﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.


  و ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ.picofile. ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدى و اﺷﺘﺒﺎه او و ﻧﯿﺰ از ﺗﻮرﯾﮥ، ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ir" target="_blank"> و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن دارﯾﻮش اول ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و، ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ، ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ. ﮔﻮﺋﯿﻢ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻘﯿﺪه اﭘﺮ از ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد.com/file/8164282492/pobbb_95_. راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ و دوﻟﺖ ﻣﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق.ir" target="_blank"> و ﻏﯿﺮه

  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ایران جاویدان ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را آرﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ). م دوﻟﺖ ﻣﺎد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> از آﺛﺎر، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن، زﯾﺮا اﭘﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮى «1» آﻧﻬﺎ را ﺗﻮراﻧﻰ آﻟﺘﺎﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ، وﻟﻰ ﭼﻮن ﻋﺠﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ ﺷﺪه، ﮐﻪ از دوﻟﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﺗﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﺮﯾﺎت در اﻣﮑﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﻃّﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.ir" target="_blank"> از اﯾﻨﺮاه ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻃّﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻠﺘﺼﻖ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪاى گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :113
 • رباتهای جستجوگر:314
 • همه حاضرین :427

تگ های برتر